موسسه فرهنگی هنری خدمات نشر جام زرین

خانه

کتاب های پروژه ترجمه حسنلو

فهرست کتاب‏های موجود پروژه ترجمه ترجمه حسنلو

 

 

 

عنوان کتاب

قیمت

(تومان)

1

آذربایجان در گذار از عصر مفرع به عصر آهن: گزارش نهایی دوره V حسنلو

50/000

2

قیزیل جام حسنلو

20/000

3

کمربندهای اورارتویی

19/000

4

نگاه نگاره‏ها: زیبایی‏های معماری میراث فرهنگی شهرستان بناب (دوره 2 جلدی)

65/000

5

سنگنوشته کیله‏شین در سفرنامه‏های سیاحان

8/000

6

سنگنوشته کیله‏شین

6/000

7

شهر ری در دوران اسلامی

8/000

8

سفال‏های ساسانی و اسلامی راس الخیمه

14/000

9

دیلمان 1: کاوش‏های قلعه کوتی و لاسلوکان (فصل 1960)

25/000

10

دیلمان 4: کاوش‏های قلعه کوتی 1 و 2 (فصل 1964)

23/000

11

مطالعات انسان‏شناختی دیلمان

23/000

12

تمدن دینخواه تپه

25/000

13

تپه حا‏جی‏فیروز

50/000

14

مهرهای حسنلو

30/000

15

جام زرین حسنلو

20/000

16

پلاک سینه حسنلو

20/000

17

عاج‏های حسنلو

30/000

18

برنز و آهن‏های حسنلو

20/000

19

یانیق تپه

15/000

20

گزارش لشکرکشی سارگون به اورارتو از منظر جغرافیای تاریخی، ادبی و عقیدتی

20/000

21

متن و ترجمه گزارش لشکرکشی سارگون به اورارتو در سال 714 پ. م

12/000

22

سنگنوشته های اورارتویی ایران

17/000

23

باستان‏شناسی بین النهرین: نظریات و رهیافت‏ها

10/000

24

پیش از تاریخ دیرین بین‏النهرین

20/000

25

رهیافت‏های باستان‏شناختی به فناوری

18/000

26

کاربرد شیمی تجزیه در علوم باستان‏شناختی

28/000

27

روش‏های تجزیه مواد در مرمت و حفاظت آثار تاریخی

28/000

28

مجموعه گزارش‏‏های باستان‏شناسی تمدن گادر

10/000

29

تمدن‏های دشت سولدوز

25/000

30

حسنلو و اورارتو: نگاهی بر حضور اورارتوها و یادگارهای آنها در منطقه آذربایجان

15/000

31

کتابشناسی حسنلو

17/000